Koszyk

Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW

Spółka jawna „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podchorążych 71/3, NIP 5262789534 REGON 015798443, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000215145 ustanawia następujące warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.akccept.pl.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem sklepu jest firma: „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Podchorążych 71/3, NIP 5262789534 REGON 015798443, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000215145
  2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

 1. DEFINICJE
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony i przyjęty w dniu 21.02.2022 roku, na zasadach którego odbywa się korzystanie ze Sklepu, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu przed zawarciem umowy, co umożliwia zapoznanie się z jego treścią, a także pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
  2. Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Właściciela sklepu, znajdujący się pod adresem https://www.eakccept.pl/, służący do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet zakupów wybranych Produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej agedymin@akccept.pl, pisemnie na adres Właściciela lub telefonicznie pod numerem 664 137 079 – koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość zgodne z aktualnym cennikiem operatora, z usług którego korzysta Kupujący.
  3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówień w Sklepie.
  4. Konsument – osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konto klienta – baza zawierająca dane Kupującego, służąca do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Kupującego dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat. Świadczenie usług w ramach Konta klienta ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzenia umowy dotyczącej Konta klienta w każdym czasie, poprzez przesłanie na adres agedymin@akccept.pl lub pisemnie na adres Właściciela Sklepu oświadczenia o rozwiązaniu umowy dotyczącej Konta klienta.
  6. Złożenie zamówienia – prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia dostępnego pod adresem https://www.sklep.akccept.pl/ , z jednoczesnym wybraniem formy płatności, sposobu oraz adresu dostawy.
  7. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość wysłana do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po jego rozpatrzeniu przez Sklep, zawierająca link dotyczący zamówienia.
  8. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę Produktów.
  9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” z siedzibą w Warszawie a Kupującym na zasadach i w trybie przewidzianym w Regulaminie.
  10. Produkty – fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski rzeczy ruchome, które Kupujący może nabyć od „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” za pośrednictwem Sklepu. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie https://www.sklep.akccept.pl/
  11. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  13. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  14. Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowanie lub łączenie ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. REGULAMIN

 

  1. Regulamin udostępniony jest Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://www.sklep.akccept.pl/ w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  2. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed Złożeniem zamówienia.
  3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z oferty Sklepu zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. UMOWA
  1. Zawarcie, wykonanie, zmiana oraz rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny, podlega prawu polskiemu, niezależnie od miejsca jej zawarcia.
  2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie na terytorium Polski, co oznacza, iż składane przez Kupującego zamówienia realizowane są wyłącznie na adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia.
  4. Umowa zawierana pomiędzy „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” a Kupującym trwa do momentu realizacji obowiązków stron umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem odbioru osobistego, w przypadku którego miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany punkt odbioru Produktów.

 

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe Złożenie zamówienia.
  2. W celu dokonania zakupu Produktów dostępnych w ofercie Sklepu, niezbędne jest posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
  3. Kupujący ma możliwość utworzenia Konta klienta. W tym celu powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie  https://www.sklep.akccept.pl/ i przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną do Sklepu. Utworzenie Konta klienta nie jest konieczne do Złożenia zamówienia.
  4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  5. Kupujący po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku zamówień oraz wskazaniu sposobu dostawy i płatności, celem złożenia zamówienia na zakup wybranych produktów powinien wysłać wypełniony formularz do Sklepu. Przed Złożeniem zamówienia w wirtualnym koszyku widoczna jest cena łączna wszystkich wybranych Produktów, koszt dostawy oraz łączną kwota do zapłaty.
  6. Poprzez Złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez siebie Produktów.
  7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy za pośrednictwem urządzeń umożliwiających kontaktowanie się na odległość, w tym za pośrednictwem: telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.
  8. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  9. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
  10. Po Złożeniu zamówienia i weryfikacji dostępności Produktów Sklep przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej Potwierdzenie zamówienia, które stanowi oświadczenie Sklepu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zamówienia określać będzie w szczególności numer zamówienia, wyszczególnienie zamówionych produktów z podaniem ich ceny i ilości, wybrany sposób zapłaty a także sposób doręczenia, ze wskazaniem adresu na który winno ono nastąpić.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w opisie Produktu i dotyczy Dni roboczych. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po dokonaniu przez Kupującego płatności tytułem ceny, chyba że Kupujący wybrał formę płatności "płatność przy odbiorze", opisaną w pkt 11.1.a.
  2. Sklep będzie dążył do realizacji złożonego zamówienia najszybciej jak to możliwe, nie dłużej jednak niż czas realizacji podany w opisie Produktu. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy Produktu do Kupującego.
  3. Sprzedaż objęta promocją i wyprzedażą dotyczy ograniczonej liczby Produktów. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności zamówień, przy uwzględnieniu zapasów Sklepu.
  4. W przypadku gdyby okazało się, iż Sklep nie jest w stanie dostarczyć wszystkich zamówionych przez Kupującego Produktów, Kupujący zostanie poinformowany, o tym które z zamówionych przezeń produktów są osiągalne i mogą być wysłane.
  5. W sytuacji o której mowa w ust. 1 Kupujący decyduje, czy chce anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w kształcie w jakim jest to w danym momencie możliwe.
  6. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie mu wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie całkowitego anulowania zamówienia, albo potwierdzenie jego realizacji w części w jakiej jest to możliwe w danym momencie.

 

 1. CENA
  1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Kupującego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
  3. Sklep wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza upoważnienie Sklepu do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI 
  1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  2. Płatność przy odbiorze, zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru - realizacja zamówienia rozpoczyna się po Złożeniu zamówienia
  3. Gotówką do rąk uprawnionego pracownika „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” w przypadku odbioru zamówionych Produktów w sposób określony w pkt 12.1
  4. Przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy:

AKCCEPT P JUSIŃSKI M PYZEL SPÓŁKA JAWNA

Alior Bank,

38 2490 0005 0000 4530 7873 7014

 

 

 

 1. WARUNKI DOSTAWY PRODUKTÓW
  1. Kupujący może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie firmy „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” tj.: 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 71/3
 1. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
  1. Jeżeli Kupujący, nie odbiera zamówionych Produktów w sposób opisany w punkcie 12.1, dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez siebie adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli opłat zamieszczonej w zakładce Płatności i dostawa na stronie https://www.sklep.aakccept.pl/.
  3. Termin dostawy Produktów to każdorazowo czas Realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
  4. W przypadku powstania szkody należy sporządzić protokół, który powinien być podpisany przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę oraz przedstawiciela FedEx. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie na formularzu FedEx i zawierać datę i godzinę jego sporządzenia, datę i godzinę Doręczenia oraz zawierać opis szkody i stanu Przesyłki oraz informacje o opakowaniu Przesyłki. Protokół powinien zostać sporządzony niezwłocznie przy Doręczeniu lub w przypadku uszkodzeń niewidocznych w terminie 7 dni od dnia Doręczenia.

 

 1. REKLAMACJE I GWARANCJE
  1. Sklep ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
  2. Sklep odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedane Produkty mają wadę fizyczną lub prawną na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121). Kupującemu przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) winno być złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej (dane do kontaktu wskazane w pkt 2.2) . Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi powinien dostarczyć wadliwy Produkt na adres „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 71/3 lub zwrócić go osobiście. Koszty dostarczenia Produktu Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
  3. Do Produktu powinien zostać dołączony protokół szkody sporządzony z kurierem dostarczający produkt, dokument potwierdzający zakup. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, opis wady Produktu oraz dzień stwierdzenia wady.
  4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel”  albo „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub wady nie usunął. Jeżeli Kupującym jest Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, mogą oni zamiast zaproponowanego przez „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób przez nich wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel”. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
  6. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  7. Kupujący, będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów Niezbędne informacje znajdują się pod adresem www.federacja-konsumentów.org.pl
  8. Jeśli na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu została udzielona gwarancja producenta lub dystrybutora jej warunki i podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji zawarte są każdorazowo w oświadczeniu gwarancyjnym sporządzonym przez gwaranta, które Sklep wyda Kupującemu wraz z Produktem.
  9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta albo osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, którzy zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utracą prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wyraźnie żąda, aby przedsiębiorca do nich przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego żądali, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi albo osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej na aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta albo osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 71/3 eakccept@eakccept.pl  tel. 664 137 079.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego nie poniosą żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.
  4. Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wykonujący prawo odstąpienia od umowy powinni odesłać Produkt na adres „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” Spółka jawna, 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 71/3, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sklep o odstąpieniu od umowy.
  5. Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, z uwagi na jej rozmiary, kształt, czy wymagany specjalny sposób transportu, Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego będą musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość tych kosztów jest podawana w konkretnym przypadku w momencie zawierania umowy sprzedaży rzeczy, która nie może zostać wysłana pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.
  6. Konsument albo osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległości nie przysługuje Konsumentowi ani osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego w odniesieniu do umów
  8. Kupującemu będącemu Konsumentem albo osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” wraz z Potwierdzeniem zamówienia doręczy informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  9. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zakupów.

 

 1. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Konsument ma możliwość́ skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną̨ na stronie internetowej: europa.eu/consumers/odr
  2. Konsument ma prawo skorzystać́ z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, a szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. w celu świadczenia usług związanych z założeniem i obsługą konta klienta w Sklepie, udostępnianiem formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. w celu obsługi zakupów dokonywanych w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  4. w celu realizacji ustawowych obowiązków ustawowych Administratora, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Kupujących w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  7. w celach marketingowych Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu Kupującemu informacji o nowych towarach, promocjach , usługach i konkursach dostępnych w Sklepie. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko jeśli została wyrażona zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKCCEPT P JUSIŃSKI M PYZEL SPÓŁKA JAWNA z siedzibą 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 71/3 NIP 5262789534 REGON 015798443, kontakt z administratorem: eakccept@eakccept.pl zwana dalej Administratorem;
  2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pani Anna Jusińska e-mail: ajusinska@akccept.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom z uwagi na konieczność realizacji usług, w szczególności dostawcom systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, pocztowe i kurierskie, agencjom marketingowym (w przypadku usług marketingowych)
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu istnienia obowiązków księgowych i podatkowych Administratora oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży i świadczenia usług. Odmowa podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia uniemożliwia wykonanie przez Sklep umowy sprzedaży.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  11. Administrator regularnie przeprowadza analizę ryzyka, by zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, w tym że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na świadczone przez niego usługi i wykonywane zadania.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin, obowiązujący od dnia 21.02.2022 r. do odwołania, stanowi integralną część zawieranych Umów.
  2. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Kupujący, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: „Akccept P. Jusiński, M. Pyzel” Spółka jawna 00-722 Warszawa ul. Podchorążych 71/3. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  5. Wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Płatności i dostawa
Kontakt

Akccept sp.j.

ul. Podchorążych 71/3, 00-137 Warszawa

Zadzwoń: +48 664 137 079

Napisz: mjusinski@akccept.pl